PRIVACYDISCLAIMER KRAAMVISITE.NL

Kraamvisite.nl is onderdeel van TechMere BV.

Verantwoordelijke:
TechMere B.V., gevestigd aan de Transistorstraat 58-b, 1322 CG , te ALMERE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.techmere.nl
Transistorstraat 58-b
1322 CG ALMERE
036 260 2000

M. de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van TechMere B.V. Hij/zij is te bereiken via info@techmere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
TechMere B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of om dat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websitE
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf on derdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techmere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

TechMere B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • TechMere B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • TechMere B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • TechMere B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
TechMere B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de vol gende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (zolang als dat het Account actief en tot maximaal 2 weken na afloop van de overeenkomst);
 • Geboortedatum (zolang als dat het Account actief en tot maximaal 2 weken na afloop van de over eenkomst);
 • Telefoonnummer (zolang als dat het Account actief en tot maximaal 2 weken na afloop van de over eenkomst);
 • E-mailadres (tot 12 maanden na het einde van de overeenkomst, tenzij jij ons na afloop van de over eenkomst per e-mail laat weten hier geen prijs meer op te stellen);
 • IP-adres (zolang als dat het Account actief en tot maximaal 2 weken na afloop van de overeenkomst); – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (zolang als dat het Account actief en tot maximaal 2 we ken na afloop van de overeenkomst);
 • Locatiegegevens (2 jaar jaar na eerste opslag);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (2 jaar na eerste opslag);
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf on derdeel is van een advertentienetwerk)(2 jaar na eerste opslag);
 • Internetbrowser en apparaat type (2 jaar na eerste opslag);
 • Bankrekeningnummer (zolang als dat het Account actief en tot maximaal 2 weken na afloop van de overeenkomst);

Delen van persoonsgegevens met derden:
TechMere B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met be drijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TechMere B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TechMere B.V. jouw persoonsge gevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Sommige persoonsgegevens worden gedeeld met Google Analytics en het administratie/boekhoud kantoor van TechMere B.V. Wij delen de volgende informatie met die bedoelde derden:

 • Voor- en achternaam (Adminstratie/boekhoudkantoor);
 • Locatiegegevens (Google);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Google);
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf on derdeel is van een advertentienetwerk)(Google);
 • Internetbrowser en apparaat type (Google);
 • Bankrekeningnummer (Adminstratie/boekhoudkantoor)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TechMere B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbe stand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TechMere B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen ont houden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te ma ken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TechMere B.V. en heb je het recht op ge gevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgege vens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@techmere.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TechMere B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://auto riteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TechMere B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te gen te gaan. Onze servers zijn gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie en in eigen beheer. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@techmere.nl